Pravo vlasništva na nekretnine u Rusija — ruski-hrvatski odvjetnikNema ugrožavanja vlasništva na nekretnine u Rusiji, između stranih investitora i stanovnici Rusije, i strani investitori imaju jednaka prava na stjecanje prava vlasništva na nekretninama (zemljišta ili zgrade).

Međutim, ove iznimke ne utječu na investicijskom tržištu. Na primjer, strani investitori ne mogu steći pravo vlasništva na određene parcele zemlje u pograničnom području poljoprivrednog zemljišta ili zemljišta unutar granica luke. Ograničenje obzirom na poljoprivredne parcele nalazi se u pravo nositi sa Zemljom i odnosi se na ruski pravne osobe, gdje sudjelovanje stranih državljana, stranih pravnih osoba i ili osoba bez državljanstva prelazi.

Međutim, strani investitori mogu iznajmiti zemljišta

U skladu sa zakonodavstvom ruske federacije, zgrade i zemljišta su odvojene nekretnine i, stoga, mogu biti vlasništvo različitih organizacija ili fizičkih lica.

No land kodeks ruske federacije propisuje da»građevine slijedio sudbinu Zemlje u kojoj se nalaze»

Drugim riječima, jedan vlasnik, koji posjeduje obje zemljišta i zgrade koji se nalazi na njemu, ne mogu raspolagati njima pojedinačno