Kolektivne radne sporove i štrajkovi u Rusiji: utjecaj sudskih predmeta i za provođenje zakona — Dnevnik ruskog pravaPravo na štrajk je priznata u Ustavu i Radno Zakonik Ruske Federacije kao sredstvo dozvole kolektivnih radnih sporova

Tu je malo empirijskih istraživanja na sudsku provedbu tih propisa i njezin utjecaj na provođenje zakona

Dakle, u ovom radu je analiziran argument brodova u obradi predmeta o zakonitosti štrajkova, njihovo tumačenje prava, kao i utjecaj tih odluka na poštivanje zakona o rješavanju kolektivnih radnih sporova i štrajkova. Naš zaključak je da sudovi djeluju kao još jedan zastrašuje utjecaja na rezoluciju kolektivnih radnih sporova i ostvarivanja prava na štrajk u Rusiji